กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต
คณะพุทธศาสนา สาขาวิชาพุทธศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต
คณะพุทธศาสนา สาขาวิชาศาสนา

หลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิต
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง


                                     

พระมหามะรุต ฐิตธฺมโม

           พระมหาชัชรินทร์ จตฺตภ โย

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ                                  

พระมหาชัยวุธ ฐานุตฺตโม

 

พระครูบัณฑิตธรรมลังการ

 

พระมหาณรงค์ชัย สุวณฺณวังโส


                         

นายประสิทธิ์ รักษ์นุ้ย

 

พันเอกอรุณ นิลสุวรรณ

 

ผศ.ดร. นิพนธ์ ทิพย์ศรีนิมิต                

นายประมวล เกตุสุริยงค์

 

 

 

นายวิชิต เอียดจงดี


                

 

 

 

 

นายอาสา ตฤตียปุตรนนท์