กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

พระเทพญาณโมลี
ประธานหน่วยวิทยบริการ

                              

พระมหาบัณฑิต ปณฺฑิตญาโณ
รองประธานหน่วยวิทยบริการ

 

พระมหามะรุต ฐิตธฺมโม
เลขานุการหน่วยวิทยบริการ

                                              

พระมหาชัชรินทร์ จตฺตภ โย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

พระมหาสุพจน์ สิทฺธิญาโณ
หัวหน้าฝ่ายบริหาร

พระครูโสภณคุณาทร
หัวห้นาฝ่ายนโยบายและแผน


                                    

นายนายประสิทธิ์ รักษ์นุ้ย
รองฝ่ายวิชาการ

 

นายสุวัฒน์ เลิศบวร
รองฝ่ายบริหาร

 

พันเอกอรุณ นิลสุวรรณ
รองฝ่ายนโยบายและแผน


                       

นายสุพรรณ คำใส
เจ้าหน้าที่ครูพระสอนศีลธรรม

นางสาวอรอรุณี กาญจนวงศ์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนและวัดผล

นายประมวล เกตุสุริยงค์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพรจันทร์ เรืองสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี วัสดุ                        

นางสาวจิรภัสญ์ มีศรีสุข
ผู้ช่วยงานทะเบียนและวัดผล/งานประกันฯ

นายศักดิ์ศิริ ทิพย์มณี
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวกิตติลักษณ์ ทองสกูล
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

นายวรพจน นาคพงษ์
นักการ/อาคารสถานที่