กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ศ.ดร.
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วันที่เข้ารับตำแหน่ง
๑ มิถุนายน ๒๕๔๕ ตามพระบัญชาที่ ๑/๒๕๔๕  ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๕
วัน/เดือน/ปี เกิด
วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๘
สถานที่เกิด
จังหวัดสุพรรณบุรี
การศึกษา
- เปรียญธรรม ๙ ประโยค
- พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- M.A. สาขาปรัชญา จาก มหาวิทยาลัยเดลี (University of Delhi)
- M.Phil. สาขาปรัชญา จากมหาวิทยาลัยเดลี
- ประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศส (Diploma in French) จาก มหาวิทยาลัยเดลี
- Ph.D. สาขาปรัชญา จาก มหาวิทยาลัยเดลี
ประวัติการทำงาน
พ.ศ. ๒๕๒๘ เป็นอาจารย์ประจำคณะพุทธศาสตร์
พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ. ๒๕๓๒ เป็นผู้อำนวยการกองวิชาการ
พ.ศ. ๒๕๓๑ - พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็นคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๓ - พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
พ.ศ. ๒๕๓๕ - พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ที่ พระเมธีธรรมาภรณ์
พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวรมุนี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพโสภณ วิมลปริยัติกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโกศาจารย์ สุนทรญาณดิลก สาธกธรรมวิจิตร ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ.๒๕๕๕ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง มีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญบัฏว่า พระพรหมบัณฑิต สิทธิวรธรรมประยุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ไพศาลวิเทศศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
ตำแหน่งทาง
คณะสงฆ์
- เจ้าคณะภาค ๒ รับผิดชอบเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอ่างทอง และจังหวัดสระบุรี
- เจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร
สถานที่ทำงาน
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่อยู่ปัจจุบัน
วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ๑๐๖๐๐