กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 
   


การยืม-คืนหนังสือ

      ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ  คือ  บุคคลที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น    

การทำบัตรสมาชิกห้องสมุด
      สมาชิกห้องสมุดหน่วยวิทยบริการ  มจรจังหวัดสงขลา  แบ่งเป็น  ๒  ประเภท  คือ สมาชิกประเภทบุคคลภายใน และบุคคลภายนอก
           ๑. สมาชิกประเภทบุคคลภายใน  ได้แก่
                   - อาจารย์ประจำ/อาจารย์พิเศษของหน่วยวิทยบริการ มจร จังหวัดสงขลา
                   - นิสิต / นักศึกษาของหน่วยวิทยบริการ  มจรจังหวัดสงขลา
                   - เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้างของหน่วยวิทยบริการ  มจรจังหวัดสงขลา
                   -
ผู้มีอุปการะคุณต่อหน่วยวิทยบริการ  มจรจังหวัดสงขลา

           ๒.  สมาชิกประเภทบุคคลภายนอก  ได้แก่ 
                   - พระภิกษุ/สามเณรสังกัดวัดหงษ์ประดิษฐาราม
                   - นักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

หลักฐานการสมัครสมาชิก
           ๑. แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกห้องสมุด  (ขอรับแบบฟอร์มได้จากบรรณารักษ์)
           ๒. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว  จำนวน ๒ รูป
           ๓. สำเนาหนังสือสุทธิ หรือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
           ๔. ค่าบำรุงห้องสมุด 
                 - ๑๐๐ บาท (สำหรับพระภิกษุ / สามเณรสังกัดวัดหงษ์ประดิษฐาราม)
                 - ๒๐  บาท  (สำหรับนักเรียนของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์)
           ๕. พระภิกษุ/สามเณร  สังกัดวัดหงษ์ประดิษฐาราม ต้องมีลายมือชื่อของเจ้าอาวาสวัดเป็นผู้รับรอง

ระเบียบการยืม – คืน / ค่าปรับ
          
๑. ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือ  คือ ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดเท่านั้น
           ๒. ในการยืมหนังสือผู้ยืมหนังสือต้องแสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง 
           ๓. กรณีคืนหนังสือเกินวันกำหนดส่ง  ต้องชำระค่าปรับ  ๕  บาท / เล่ม / วัน
           ๔. กรณีหนังสือเกิดการชำรุดเสียหาย  หรือสูญหาย  ผู้ยืมต้องจัดหาหนังสือมาทดแทน  หรือชดใช้ค่าเสียหายตามราคาปกหนังสือ  หรือทางเจ้าหน้าที่จะเห็นสมควร
           ๕. บัตรสมาชิกที่หมดอายุต้องติดต่อ  ขอมีบัตรใหม่  ภายใน ๗ วัน  มิฉะนั้นจะต้องจ่ายค่าทำบัตรใหม่เป็นเงิน  ๕๐  บาท

ประเภททรัพยากร
ประเภทสมาชิก
จำนวน  (เล่ม)
จำนวน  (วัน)
หนังสือทั่วไป
นิสิต / นักศึกษา
อาจารย์ประจำ / อาจารย์พิเศษ
๓๐
เจ้าหน้าที่ / ลูกจ้าง
๓๐
ผู้มีอุปการคุณ
บุคคลภายนอก
หนังสืออ้างอิง / พระไตรปิฎก
ไม่อนุญาตให้ยืมออกนอกห้องสมุด
วารสาร
หนังสือพิมพ์

เวลาเปิด – ปิดทำการ
:: ห้องสมุดหน่วยวิทยบริการ  มจรจังหวัดสงขลา เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ น. –  ๑๗.๐๐ น. 
:: ปิดทำการในวันพระ  และวันสำคัญที่ทางราชการและมหาวิทยาลัยกำหนด