กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

ประวัติหน่วยวิทยบริการ
        คณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสงขลา ได้จัดทำโครงการขอขยายห้องเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในจังหวัดสงขลา โดยตั้งคณะกรรมการจัดทำโครงการ ชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการสงฆ์จังหวัดสงขลา และการจัดหาเงินทุนที่จะใช้จ่ายในการจัดตั้ง โดยนิมนต์พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคณะ ได้เดินทางไปดูสถานที่ ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อธิการบดีและคณะ เห็นเป็นสถานที่เหมาะสมมากที่สุด มีอาคารเรียน อาคารประกอบ สถานที่พักกว้างขวาง เจ้าอาวาสให้การสนับสนุน จึงให้คำปรึกษาคณะผู้ดำเนินการ จัดทำโครงการเสนอต่อกองแผนงาน โดยบรรจุไว้ในแผนงาน ๑ ปี โดยการขยายเป็นห้องเรียน แต่มีข้อบังคับของมหาวิทยาลัย การขยายห้องเรียนจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นการขอเปิด หน่วยวิทยบริการตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

     วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ พระวิสุทธิภัทรธาดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พร้อมด้วยคณะเิดินทางมาศึกษารายละเอียด ได้รับฟังคำชี้แจงจากคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยวิทยบริการ

     วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตัวแทนคณะสงฆ์จังหวัดสงขลา มีพระเทพวีราภรณ์ พระมหาพนม กิตฺติปาลี นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส. จังหวัดสงขลา ได้เข้าชี้แจงต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัย ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาแล้วมีการอภิปรายสนับสนุน

     วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ตัวแทนของคณะสงฆ์ มีพระเทพวีราภรณ์ พระมหาพล ฐิตาโภ พระมหากระจาย อธิปญฺโญ พระมหาพนม กิตฺติปาลี และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ เข้าชี้แจงต่อสภามหาวิทยาลัย ในที่ประชุมรับทราบและเห็นว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ สมควรสนับสนุนให้เปิดดำเนินการ และมีมติอนุมัติให้เปิดเป็นหน่วยวิทยบริการ คณะพุทธสาสตร์ ณ วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป และให้ดำเนินการได้โดยไม่ต้องรอรับรายงานการประชุม

     จึงมีประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องเปิดหน่วยวิทยบริการฯ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดหงษ์ประดิษฐาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้เปิดดำเนินการจัดการศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป โดยประกาศเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘