กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

สมาคมศิษย์เก่า มจร.สงขลา และคณะครูอาจารย ได้จัดงาน มุทิตา ประสานมิตรภาพ ครั้งที่ ๑
เพื่อร่วมแสดงความยินดีแด่บัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๗

โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา๒๕๕๗
หน่วยวิทยบริการ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรฯราชวิทยาลัย
วัดหงษ์ประดิษฐาราม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

หน่วยวิทยบริการ มจร จังหวัดสงขลา ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 2556
โดย คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก มจร. วังน้อย
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗

พิธีประสาทปริญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ณ ตึก มวก. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลาได้จัดกิจกรรมนาวาพาโชค เนื่องในวันวิสาขบูชา
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗

การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารสถานศึกษานอกที่ตั้งของมหาวิทยาลัย
และการเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ณ อาคารห้องสมุด หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) จัดทำรายงานการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.๗) ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ณ อาคารห้องสมุด หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา เมื่อวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๕๗

หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (Annual Action Plan 2014) ณ อาคารห้องสมุด หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา เมื่อวันที่ ๑-๓ เมษายน ๒๕๕๗

หน่วยวิทยบริการ มจร สงขลา เข้าร่วมน้อมถวายมุฑิตาแด่พระสังฆาธิการ ในพิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ แก่พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนใต้ โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาัรัชมังคลาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี ณ วัดแหลมทราย อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
   

Next || 2