กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
สัญญาจ้าง
ฟอร์มสมัครงาน
ใบลาป่วย
ใบลาเจ้าหน้าที่
ใบลากิจกรรม
ใบคำร้องขอปฏิบัติศาสนกิจ กน.ปศ. ๐๑
ใบคำร้องขอปฏิบัติงานบริการสังคม
ใบคำร้องการเปลี่ยนสถานที่ปฏิบัติงานบริการสังคม
ใบคำร้อง ขอปฏิบัติศาสนากิจพร้อมศึกษาปริญญาโท
แบบฟอร์มสมัครงาน
แบบใบลาออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่
มหาจุฬา ฯ ในอดีต โดย... สมาคมศิษย์เก่า มจร
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
รายงานประจำปี ๒๕๔๘ หน่วยวิทยบริการ มจร จังหวัดสงขลา 
แผนพัฒนาหน่วยวิทยบริการฯ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔)
ความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยฯ ระยะที่ ๒ 
กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  
 
ตัวอย่างโครงการพัฒนาห้องสมุด สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ตัวอย่างโครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลห้องสมุดออนไลน์แก่นิสิต 
ตัวอย่างบันทึกข้อความภายใน 1 
ตัวอย่างบันทึกข้อความภายใน 2 
 
Epson Wifi