กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com
 

   ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    

          สำนักงานคอมพิวเตอร์ หน่วยวิทยบริการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา ทำหน้าที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ แก่นิสิตและบุคลากรของหน่วยวิทยบริการ โดยจัดบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เนตความเร็วสูง (ADSL) พร้อมด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ที่ทันสมัยไว้อย่างเพียงพอ เพื่อให้นิสิตและบุคลากรได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัยทั้งในและนอกเวลาราชการ โดยมีภารกิจหลัก คือ...

      ๑. พัฒนาระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการนิสิต อาจารย์ และบุคลากรของหน่วย ซึ่งเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนภารกิจทางด้าน
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
      ๒. ควบคุมดูแลศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งจัดหาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ เพื่อรองรับการใช้งานที่จะมีขึ้นในอนาคต
      ๓. ทำการฝึกอบรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตให้แก่นิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยวิทยบริการ

        คณาจารย์ นิสิต และเจ้าหน้าที่ สามารถใช้ Internet ไร้สาย (Wiless Lan) ได้ครอบคลุมสัญญาณภายในบริเวณ โดยคอนเน็คที่...
          - TP-Link D94CCC
          - TP-Link DF30CC