กลับหน้าหลัก Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

คณะพุทธศาสตร์ เปิดรับ ๓ สาขาวิชา
   • หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ๔ ปี
       • สาขาวิชาศาสนา
       • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (พระภิกษุสามเณร)
       • สาขาวิชาพระพุทธศาสนา (ฆราวาส)

 คณะสังคมศาสตร์ เปิดรับ  ๑ สาขาวิชา
   • หลักสตรประกาศนียบัตร ๑ ปี
       • หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
   • หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปริญญาตรี ๔ ปี
      - เป็นผู้สอบได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค และสำเร็จมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ
      - เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า

   • หลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ (ป.บส.)
      - เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมผู้สอบได้ ประโยค ๑-๒ ขึ้นไป และสอบได้นักธรรมชั้นเอก หรือ
      - เป็นพระสังฆาธิการ หรือครูสอนพระปริยัติธรรมที่ได้รับแต่งตั้งมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี สอบได้นักธรรมชั้นเอก และจบการศึกษาภาคบังคับขึ้นไป หรือ
      - เป็นพระภิกษุมีประสบการณ์การอสนในโรงเรียนไม่น้อยกว่า ๑ ปี สอบได้นักธรรมชั้นเอก และจบการศึกษาภาคบังคับ


หลักฐานการสมัคร
      - สำเนาเอกสารวุฒิการศึกษา
      - สำเนาประกาศนียบัตรเปรียญธรรม
      - สำเนาทะเบียนบ้าน
      - สำเนาหนังสือสุทธิ (กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร)
      - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (กรณีเป็นฆราวาส)
      - รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้วครึ่ง หน้าตรง ๒ รูป
      - ค่าสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท

ระยะเวลาการรับสมัคร
       รับสมัครตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ของทุกปี
ณ อาคารหน่วยวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดสงขลา วัดหงษ์ประดิษฐาราม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. - ๑๗.๐๐ น.
เว้นวันพระและวันอาทิตย์ โทร. ๐ ๗๔๒๑ ๒๔๐๗
, fax ๐ ๗๔๒๑ ๒๔๐๘ หรือที่ www.songkhla.mcu.ac.th

กำหนดการสอบคัดเลือกหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
   
- จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง...